Theater DEGASTEN 


Algemene gegevens

Statutaire naam: Stichting de Gasten
Madurastraat 90, 1094GS Amsterdam
BTW-nummer: NL852478045B01


Geschiedenis stichting De Gasten

Ontstaan vanuit een intercultureel theaterproject van Stichting Theater RAST in 2003, voor jongeren vanaf 12 tot 25 onder de naam Jong Rast onder leiding van Elike Roovers met Elif Uzun, Rutger Esajas, Peter van Roermond en Farnoosh Farnia. Het project is ontstaan in samenspraak met Stichting Theater RAST, de gemeente Amsterdam en de AHK (theaterschool) met als doel om de doorstroom van ‘multicultureel’ talent naar het kunstvakonderwijs te bevorderen. Per jaar werden er gemiddeld 40 jongeren aangenomen en begeleid. Na 10 jaar is dit project uitgegroeid tot een volwaardige eigen organisatie die toen een zelfstandige doorstart maakte onder de naam DEGASTEN.

DEGASTEN werd vanaf 2013 geleid door een driekoppigedirectie bestaande uit co-artistiek leiders Rutger Esajas en Elike Roovers en zakelijk leider Farnoosh Farnia (vanaf 2019 zakelijke directie door Sènami Awunou). Toen werden er gemiddeld 60 jongeren per jaar aangenomen en begeleid. DEGASTEN is sinds 2013 huisgezelschap van Podium Mozaiek, sinds 2020 houden we kantoor bij Nowhere.

Sinds 2021 bestaat de directie uit creatief directeur Rutger Esajas en zakelijk directeur Sènami Awunou. Per jaar worden er gemiddeld 80 jongeren aangenomen en begeleid.


Doelstelling stichting DEGASTEN

De stichting heeft ten doel jongeren kennis laten maken met theater en kunsten in het algemeen, talentontwikkeling en kwalitatief hoogwaardige oorspronkelijke voorstellingen maken met en voor jongeren.

Volgens ons heeft iedereen recht op gelijke toegang tot kunst en cultuur. Wij geloven hartstochtelijk in de emanciperende rol van kunst; het is namelijk dé plek waar de verbeelding van een andere realiteit mogelijk is.

DEGASTEN maakt het perspectief zichtbaar van jonge mensen die nog te weinig vertegenwoordigd zijn in het theater en biedt hen toegang tot theater en kunst door drempels te verlagen en kansengelijkheid te bevorderen.

Intrinsiek onderdeel in onze praktijk en organisatie is het werken vanuit Diversiteit, Inclusiviteit, Equity en Belonging (DIEB) een onlosmakelijk onderdeel van het DNA van DEGASTEN. DIEB vraagt om een flexibele houding, die werkt vanuit het principe dat diversiteit nooit ‘af’ is: maar juist vraagt om een onophoudelijk doorzoeken, bevragen, uitnodigen en beschermen. Dat is wat we bij DEGASTEN doen.

Na 20 jaar actief diversiteitsbeleid in de sector vindt DEGASTEN het (nog steeds) hoog tijd dat een veel bredere groep mensen op het podium te zien is en haar rol opeist. Met DEGASTEN dragen we hieraan bij door een inclusieve houding en aanpak in alles wat we zijn en wat we doen. Onze manier van werken vereist lange lijnen, transparantie, zorg, luisteren, communiceren, en soms toegeven dat je ‘het niet weet’.


Hoofdlijnen activiteiten


STUDIO’S

De STUDIO’s zijn de wekelijkse theaterlessen voor jongeren in de Amsterdamse stadsdelen Oost, West en Noord, deelnemers uit het hele land kunnen zich hiervoor aanmelden. Deze groepen trainen een heel seizoen en werken toe naar presentaties. Om de betrokkenheid te vergroten, organiseren we groepsoverstijgende maak-weekenden en andere randprogramma’s in de hele stad.


Producties

De producties van DEGASTEN zijn onder te verdelen in drie verschillende productielijnen, elk met een eigen artistieke aanpak en een eigen publiek:

1. Reguliere Producties (#brede diversiteit #artistiek vernieuwend #grootstedelijk)

2. Nieuwe Makers Producties (#experiment #vormonderzoek #ontwikkeling)

3. School Producties (#educatief #landelijk #jongeren)


Door deze verschillende productielijnen en vele samenwerkingen bereiken we een breder en diverser palet aan publiek. Ook biedt het ruimte voor nieuwe makers om zich bij DEGASTEN te ontwikkelen en door te stromen. Tevens biedt het genoeg speelplekken voor de jongeren: de vraag van een grote en diverse groep jongeren om zich bij ons te ontwikkelen is groot.


Onze speelplekken zijn Podium Mozaiek, Over het IJ Festival, Frascati theater, Nowhere, CCAmstel, Korzo, Theater Rotterdam, Tweetakt, Corrosia, Oerol,


IN*BETWEEN Lab

Het IN*BETWEEN Lab is een plek voor ons sociaal-maatschappelijk geengageerde werk en samenwerkingen. Een plek voor methodiekontwikkeling, kennisdeling en sociale impact. Hier verbinden we onze inclusieve werkwijze aan de verschillende contexten van onze wetenschaps-, onderwijs- en sociale partners als VU, UvA, ROC, HvA, ATD, KASK, Cordaan/LeBelle, Wereldmuseum, Paleis op de Dam, Anne Frank Stichting, Action Zoo Humain, de Zwijger, Fashionclash, Dipsaus, Metro54, de Vrolijkheid e.a .

In co-creatie en vanuit social design onderzoeken en toetsen we met deze partners de methodiek in de praktijk. Zo delen we onze expertise en vergroten we onze impact ook buiten het theater.


DEGASTEN Methodiek van de IN*BETWEEN

DEGASTEN is een ontmoetingsplek waar iedereen de ruimte — time + mind + space — krijgt om te maken en te spelen. Waar met zorg wordt gewerkt aan een stevige voedingsbodem voor theaterervaring en artistieke ontwikkeling voor jonge mensen die zich in een tussengebied bevinden. Tussen de vloer en de straat. Tussen massa en de marge. Tussen werelden en gemeenschappen. Tussen begrip en compassie voor jezelf, en begrip en compassie voor de ander. Het begeven in die ‘tussenruimte’ is de kern van onze methodiek die we ‘IN*BETWEEN’ noemen. Het tussen-in staan zorgt voor een bijzonder en gelaagde artistieke signatuur. Het staat tussen verschillende stijlen, disciplines en stromingen in.

We leven al meer dan tien jaar in de IN*BETWEEN. Je ziet het in onze verhalen, organisatie, publieksfunctie, maar vooral in onze werkwijze. Leren over dat ‘tussenin’ begint simpelweg bij heel veel doen. En dan vooral dingen die je nog niet eerder hebt gedaan. Altijd samen én in verhouding tot jezelf en de ander. Het draait om steeds weer een stapje verder buiten je eigen ‘normaal’ te zetten. Doen, luisteren, maken, reflecteren, bijstellen, doen, weer doen, opnieuw en opnieuw. Het is een dagelijkse praktijk te vergelijken met topsport. Degenen die al wat langer meedraaien kunnen bouwen op hun muscle memory. Het vraagt vastberadenheid en doorzettingsvermogen om het keer op keer te blijven proberen. Onzekerheid, complexiteit, kwetsbaarheid, maar ook zorg, wendbaarheid, hoop en vertrouwen zijn onderdeel van dit spel. Tot het werkt en je kan putten uit een groeiende bron vol eerdere probeersels, haakjes, verbanden en associaties.

Het proces van maken in het tussengebied kost veel tijd. Veel meer dan bij reguliere producties met homogene groepen. Elkaar leren kennen, begrijpen en voorwaarden stellen voor de samenwerking is voorwerk dat met zorg en aandacht moet gebeuren. Daarna kan artistieke co-creatie beginnen, terwijl onderweg continu de voorwaarden van de samenwerking worden getoetst en bevraagd.

Onze IN*BETWEEN methodiek heeft betrekking op alle vlakken waar DEGASTEN opereert: zowel artistiek werk op de vloer als de organisatiestructuur en cultuur op kantoor.

Deze methodiek heeft zijn oorsprong bij DNA (jaren ‘80), jongerentheater Nultwintig (jaren ‘90), Don’t Hit Mama (jaren ‘00). De methodiek laat zien dat lange lijnen en onvoorwaardelijke borging, veiligheid en zorg in de begeleiding noodzakelijk is. Deze brengt het aanwezige potentieel aan talent naar boven en maakt het zichtbaar. Door deze methodiek kunnen wij een succesvolle voedingsbodem blijven en artistiek onderscheidend werk maken


DEGASTEN onderschrijft de volgende codes


De Fair Practice Code

Fair practice gaat bij ons niet alleen om fair pay maar ook om goed werkgeverschap, dat zich richt op arbeidsvoorwaarden, laagdrempeligheid bij het aankaarten van problemen en het zelf vormgeven van de eigen functie. Binnen de afspraken rond arbeidsvoorwaarden wordt dan ook ingezet op maatwerk en autonomie. En wordt rekening gehouden met neurodiversiteit wat zich uit in verschillende soorten werkplekken en mogelijkheid tot thuis werken. Er is veel mogelijk in overleg, medewerkers kunnen zelf hun werktijden bepalen. Iedereen is goed verzekerd, ook de zzp’ers. Er zijn groeimogelijkheden en we geven ruimte aan individuele ambities. Er zijn goede pensioenregelingen voor de vaste medewerkers, opleidingsmogelijkheden, overuren worden uitbetaald of gecompenseerd, evenals de telefoonkosten. Ook tonen we net als voor de jongeren ook voor de medewerkers veel oog voor de privésituatie. We zijn transparant in ons beloningsbeleid.


Beloningsbeleid

DEGASTEN houdt zich aan de Fair Practice Code. Fair Pay is daar onderdeel van. Iedereen in (vaste) loondienst en zzp-ers krijgen een eerlijke vergoeding volgens de functieschalen en ervaringstreden van de cao Toneel en Dans. Overuren worden gecompenseerd of uitbetaald.


Bij zzp-ers wordt het bij hun functie en ervaringsjaren horende bruto maandloon uit de cao verhoogd met 50% voor de extra kosten aan eigen pensioenopbouw en arbeidsongeschiktheidsverzekering. 


Vrijwilligers ontvangen max. € 210,- per maand en € 2100,- per jaar. We werken veel met vrijwilligers jonger dan 21 en zij krijgen max. € 3,25 per uur tot een max. van € 2100,- per jaar.


Het bestuur is onbezoldigd.


DEGASTEN is aangesloten bij het NAPK en Sociaal Fonds Podiumkunsten.

De boekhouding wordt verzorgt door kantoor PlusMinus en de accountantscontrole wordt uitgevoerd door Tamek.


Code Diversiteit & Inclusie

DEGASTEN heeft diversiteit en inclusie als basiswaarde verankerd in de visie, missie en werkwijze en wordt in hoge mate toegepast. Omdat het onze oorsprong is hebben wij een uitgewerkte visie op Diversiteit, Equity, Inclusie en Belonging.

DEGASTEN aanvaardt geen enkele vorm van grensoverschrijdend gedrag. Racistische, seksistische, beledigende of discriminerende uitlatingen, ongewenste intimiteiten, uitsluiting of andere vormen van pesten, worden niet getolereerd. Zie onderaan deze pagina het integriteitsbeleid. 


Governance Code Cultuur

Stichting De Gasten heeft een betrokken bestuur dat de gang van zaken binnen de stichting controleert en zakelijk en artistiek adviseert. Alle bestuursleden hebben regelmatig contact met de zakelijk directeur om lopende zaken te bespreken. Bij de samenstelling van het bestuur is gekeken naar de verschillende competenties van de afzonderlijke bestuursleden zodat deze aanvullend op elkaar de directie kunnen adviseren. De vertegenwoordigers ontvangen geen financiële beloning voor hun inspanningen.

De samenstelling van het bestuur is hieronder te zien.

Het bestuur vergadert minimaal vier keer per jaar. DEGASTEN hanteert de code van Cultural Governance op alle principes. Het maatschappelijk doel van de organisatie staat ten alle tijden centraal. De organisatie gaat zorgvuldig en verantwoord om met de mensen en de middelen die de vele activiteiten mogelijk maken. De bestuurders zijn volledig onafhankelijk en handelen integer. Er wordt goed gelet op verschillende belangen aan de bestuurstafel om (de schijn van) belangenverstrengeling tegen te gaan. Ook wordt op een transparante en zorgvuldige wijze omgegaan met tegenstrijdige belangen.


DEGASTEN reflecteert met grote regelmaat en samen met het bestuur op de drie codes en hoe deze vorm hebben in de organisatie. Sinds 2021 is van elke code een beginsituatie en jaarlijks doel geschetst en elk jaar wordt de ontwikkeling hiervan gevolgd en geëvalueerd in het bestuursverslag.


Jaarverslagen

 

2022 / 2021 / 2020 /  


DEGASTEN Integriteitsbeleid


DEGASTEN draagt zorg voor iedereen die verbonden is aan de activiteiten van DEGASTEN. Waarbij vertrouwen, samenwerking, transparantie, luisteren en respect centraal staan. Dit betekent dat we op collegiale, familiaire en respectvolle manier met elkaar omgaan – van vrijwilligers en makers tot partners en bezoekers. Zoveel verantwoordelijkheid als we dragen voor de ontwikkeling van de spelers en makers, zoveel zorg is er ook voor de andere betrokkenen.

DEGASTEN aanvaardt geen enkele vorm van grensoverschrijdend gedrag – met name geweld, uitsluiting, pesterijen en ongewenst seksueel gedrag of machtsvertoon. Racistische, seksistische, beledigende en/of discriminerende uitlatingen, ongewenste intimiteiten, uitsluiting of andere vormen van pesten, op welke grond dan ook, worden niet getolereerd.

DEGASTEN heeft duidelijke interne procedures rondom grensoverschrijdend gedrag. Via het lidmaatschap van NAPK zijn we aangesloten bij de Stichting Sociale Veiligheid Podiumkunsten (SSVP). Vertrouwenspersonen

Medewerkers, stagiaires, vrijwilligers, makers, partners en spelers kunnen elke vorm van grensoverschrijdend gedrag melden bij de interne of externe vertrouwenspersonen. Er zijn verschillende vertrouwenspersonen aangesteld:

  • voor medewerkers en directie – onafhankelijk HR adviseur Sharine Visman

  • voor spelers en makers van de STUDIO’s – de productieleider van de productiegroepen Vanessa Lagadeau

  • voor spelers en makers van de productiegroepen – de coördinatoren van de STUDIO’s Wilbert Slagboom en Adanma Okoro

  • voor alle betrokkenen –  extern vertrouwenspersoon Fatmata Bah van Nowhere Foundation


We verwijzen ook graag naar de verschillende meldpunten zoals Mores of Meldpunt Discriminatie.

Alle contactgegevens van personen en instanties tot wie men zich kan wenden zijn verstrekt bij aanvang van de samenwerking. 

De vertrouwenspersoon biedt opvang aan werknemers die een probleem ervaren. De vertrouwenspersoon heeft een geheimhoudingsplicht.
Zonder dat iemand het weet en zonder dat de vertrouwenspersoon in actie komt, kunnen moeilijke situaties besproken worden.
De vertrouwenspersoon denkt mee over oplossingen voor het ongewenste probleem en begeleidt de werknemer bij een klachtenprocedure, bemiddeling of doorverwijzing naar andere instanties.
De vertrouwenspersonen hebben een aantal kernkwaliteiten: integer, onafhankelijk, rijk aan levenservaring, toegankelijk, empathisch, luistervaardig, onpartijdig en werken vanuit vertrouwen.  Daarnaast hebben zij goede kennis van de activiteiten en cultuur van DEGASTEN.

De interne vertrouwenspersonen hebben geen specifieke opleiding gevolgd. De extern vertrouwenspersoon heeft een opleiding bij Opleiding Vertrouwenspersoon | Van Oss & Partners gevolgd.

Alle betrokkenen kunnen altijd naar de directie gaan met een klacht over de vertrouwenspersoon. Bij aanvang van ieder seizoen worden de vertrouwenspersonen aangesteld.

Code of conduct

De code of conduct is een interne gedragscode die elke medewerker, maker of speler van DEGASTEN onderschrijft en zich aan committeert om deze na te leven en te laten naleven.

Deze gedragscode is ontstaan vanuit het kernteam en wordt doorontwikkeld door het team breed (incl. alle zzp’ers en vrijwilligers) en getoetst bij de spelers. De code omvat een bredere set aan gedrags- en omgangsregels en beschrijft ook een zero tolerance beleid ten aanzien van grensoverschrijdend gedrag. De code of conduct is een work in progress en wordt constant geëvalueerd en bijgesteld.
THEATER DEGASTEN p/a NOWHERE, MADURASTRAAT 90, AMSTERDAM
        INFO@THEATERDEGASTEN.NL
︎ ︎ ︎THEATER DEGASTEN p/a NOWHERE, MADURASTRAAT 90, AMSTERDAM
        INFO@THEATERDEGASTEN.NL