DEGASTEN Integriteitsbeleid


DEGASTEN draagt zorg voor iedereen die verbonden is aan de activiteiten van DEGASTEN. Waarbij vertrouwen, samenwerking, transparantie, luisteren en respect centraal staan. Dit betekent dat we op collegiale, familiaire en respectvolle manier met elkaar omgaan – van vrijwilligers en makers tot partners en bezoekers. Zoveel verantwoordelijkheid als we dragen voor de ontwikkeling van de spelers en makers, zoveel zorg is er ook voor de andere betrokkenen.

DEGASTEN aanvaardt geen enkele vorm van grensoverschrijdend gedrag – met name geweld, uitsluiting, pesterijen en ongewenst seksueel gedrag of machtsvertoon. Racistische, seksistische, beledigende en/of discriminerende uitlatingen, ongewenste intimiteiten, uitsluiting of andere vormen van pesten, op welke grond dan ook, worden niet getolereerd.

DEGASTEN heeft duidelijke interne procedures rondom grensoverschrijdend gedrag.Vertrouwenspersonen

Medewerkers, stagiaires, vrijwilligers, makers, partners en spelers kunnen elke vorm van grensoverschrijdend gedrag melden bij de interne of externe vertrouwenspersonen. Er zijn verschillende vertrouwenspersonen aangesteld:

  • voor medewerkers en directie – onafhankelijk HR adviseur Sharine Visman

  • voor spelers en makers van de STUDIO’s – de productieleider van de productiegroepen Vanessa Lagadeau

  • voor spelers en makers van de productiegroepen – de coördinatoren van de STUDIO’s Wilbert Slagboom en Adanma Okoro

  • voor alle betrokkenen –  extern vertrouwenspersoon Fatmata Bah van Nowhere Foundation


We verwijzen ook graag naar de verschillende meldpunten zoals Mores of Meldpunt Discriminatie.

Alle contactgegevens van personen en instanties tot wie men zich kan wenden zijn verstrekt bij aanvang van de samenwerking. 

De vertrouwenspersoon biedt opvang aan werknemers die een probleem ervaren. De vertrouwenspersoon heeft een geheimhoudingsplicht. Zonder dat iemand het weet en zonder dat de vertrouwenspersoon in actie komt, kunnen moeilijke situaties besproken worden. De vertrouwenspersoon denkt mee over oplossingen voor het ongewenste probleem en begeleidt de werknemer bij een klachtenprocedure, bemiddeling of doorverwijzing naar andere instanties. De vertrouwenspersonen hebben een aantal kernkwaliteiten: integer, onafhankelijk, rijk aan levenservaring, toegankelijk, empathisch, luistervaardig, onpartijdig en werken vanuit vertrouwen. Daarnaast hebben zij goede kennis van de activiteiten en cultuur van DEGASTEN. De interne vertrouwenspersonen hebben geen specifieke opleiding gevolgd. De extern vertrouwenspersoon heeft een opleiding bij Opleiding Vertrouwenspersoon | Van Oss & Partners gevolgd. Alle betrokkenen kunnen altijd naar de directie gaan met een klacht over de vertrouwenspersoon. Bij aanvang van ieder seizoen worden de vertrouwenspersonen aangesteld.

Code of conduct

De code of conduct is een interne gedragscode die elke medewerker, maker of speler van DEGASTEN onderschrijft en zich aan committeert om deze na te leven en te laten naleven.

Deze gedragscode is ontstaan vanuit het kernteam en wordt doorontwikkeld door het team breed (incl. alle zzp’ers en vrijwilligers) en getoetst bij de spelers. De code omvat een bredere set aan gedrags- en omgangsregels en beschrijft ook een zero tolerance beleid ten aanzien van grensoverschrijdend gedrag. De code of conduct is een work in progress en wordt constant geëvalueerd en bijgesteld.THEATER DEGASTEN p/a NOWHERE, MADURASTRAAT 90, AMSTERDAM
        INFO@THEATERDEGASTEN.NL
THEATER DEGASTEN p/a NOWHERE, MADURASTRAAT 90, AMSTERDAM
        INFO@THEATERDEGASTEN.NL