WOORDENLIJST


Belonging
Belonging betekent ‘onderdeel zijn, je veilig, gewaardeerd, geaccepteerd voelen en gezien worden’ om iedereen een gevoel van thuis te geven. Het geeft ruimte aan de eigen identiteit en (h)erkenning. Diversiteit en Inclusie vraagt om Equity en Belonging, en is bedoeld om het volle potentieel van alle betrokkenen tot zijn recht te laten komen.

Code switching
Oftewel codewisseling is een in de sociolinguïstiek gebruikte term voor een bepaalde vorm van taalmenging, waarbij tijdens een gesprek tussen gesprekspartners schijnbaar willekeurig van de ene op de andere taal wordt overgeschakeld. Dit wordt vooral veel gedaan door mensen met een grote taalvaardigheid en mensen met een migratieachtergrond die meertalig zijn opgegroeid.

Counter culture
Tegencultuur. Een stroming die de gevestigde orde bekritiseert. Of zich verzet tegen een bepaald onderdeel van de dominante cultuur. Dit kan zowel een groep in de samenleving zijn die zich tegen een politiek klimaat of bepaalde politieke ontwikkelingen verzet (politiek activisme), alsook een groep kunstenaars en geestverwanten die zich op een bepaalde manier op kunstzinnige wijze manifesteren. Zodra we bij DEGASTEN dominantie of een monocultuur ontdekken zullen we dit bevragen en een tegenreactie geven. We dagen iedereen binnen uit om ten allen tijde de status quo te bevragen.

Creative marketing
Duurzame strategie en creatieve conceptontwikkeling op het gebied van marketing. Net als de creative producers zijn de marketeers ook makers bij DEGASTEN en mede inhoud bepalend.

Each One Teach One  
Quote afkomstig uit de hiphopcultuur om kennis door te geven en terug te geven aan de volgende generatie en/of de community. De ‘Each One Teach One’ mentaliteit komt terug in veel wat DEGASTEN doet en betekent dat de ontwikkeling van de stakeholders plaatsvindt in een samenwerking tussen de spelers, makers coaches en partners uit het veld, dat er met en van elkaar geleerd wordt en dat er met elkaar een community gevormd wordt. Onderdeel van de mentaliteit is dat mensen gevraagd wordt hun ervaring door te geven aan de volgende of de voorgaande generatie.  

Empowerment
Het proces van versterking en bewustwording, waarbij je genoeg tools hebt om controle te hebben over je eigen situatie en omgeving. Empowerment komt tot stand door het krijgen en hebben van controle en macht, het aanscherpen van bewustzijn en het vergroten van participatie. Het gaat om het ontwikkelen en benutten van de eigen capaciteiten en bewustwording van je footprint. Talentontwikkeling draagt bij aan empowerment, het gaat om je talent en daarmee je kracht vinden. Het is een term die veel gebruikt wordt in het Social Work domein.

Equity
De betekenis van Equity is ‘gelijke behandeling, toegang en kansen’ en houdt rekening met ‘de startpositie’ van de betrokkenen en systemische, historische en maatschappelijke ongelijkheden, zodat iedereen toegang heeft tot dezelfde kansen en resultaten. We hanteren de term Equity specifiek omdat gelijkheid nog geen gelijke behandeling betekent.

Footprint
De mate van impact die jouw keuzes hebben op jezelf, de ander en de wereld om je heen. Elke keuze en elke stap heeft effect op jezelf, elkaar, de docent/theatermaker, DEGASTEN,het werkveld, de maatschappij, het publiek en de wereld waarin we leven. Op deze manier is iedereen medeverantwoordelijk.

︎ Beeld - Footprint 

Headspace
De staat van je geest. De ruimte in je hoofd. Innerlijke ruimte en rust. Tevens de titel van onze school productie over mentale gezondheid en weerbaarheid. 

Holding space
Het creëren van een veilige en ondersteunende omgeving waarin mensen zich vrij voelen om hun emoties en gedachten te uiten en zichzelf te zijn. Het gaat om het bieden van ruimte waarin de ander kan groeien en zichzelf kan ontwikkelen.

Hyperdivers
We werken met jongeren met zeer verschillende achtergronden, van diverse culturele komaf, sociaal-economische klasse, religie, leeftijd, opleidingsniveau, gender, politieke kleur, fysieke en/of mentale beperkingen en burgerstatus. Het uitgangspunt is dat verschillen normaal zijn en dat omgaan met verschillen een normaal gegeven is, diversiteit is de norm. We hanteren de term hyperdivers omdat het niet louter gaat om culturele diversiteit maar om de vele identiteiten die de jongeren hebben op basis van hun achtergrond, leefwereld en capaciteit.

︎ Website - Social Design 

Peer educator
Vanuit de each one teach one mentaliteit werken we met peer educators. (Oud-) spelers die de werkwijze van DEGASTEN inmiddels eigen hebben gemaakt. Ze fungeren als brug tussen jongeren en docenten, variërend van de groep zijn ze aanjager voor medespelers of medemakers. Het inzetten van peers houdt oud-spelers betrokken en onderdeel van de community en biedt een enthousiasmerende voorbeeldfunctie voor nieuwe spelers. Nieuwe potentiele spelers kunnen zich herkennen in de peers, wat drempelverlagend werkt. Voor de peers zelf is dit een kans om zich verder te ontwikkelen en vlieguren te maken binnen de theatersector.

Ripple effect
Een situatie waarbij een kleine actie een groot effect veroorzaakt, wat weer een nieuw effect veroorzaakt. Ook wel het vlindereffect (butterfly effect), de van oorsprong chaostheorie van metereoloog Edward Lorenz. In zijn woorden kan één vleugelslag van een vlinder resulteren in een orkaan honderden kilometers verderop. Kleine afwijkingen kunnen grote, onvoorspelbare gevolgen hebben. De afwijking kan met elke stap exponentieel toenemen. Het individuele maatwerk en de focus op de groepsdynamiek die we bieden heeft inmiddels een grote impact gehad op vele spelers, makers en medewerkers, en dit is significant terug te zien in het veld. 


Social design & design thinking
Een vakgebied waarbij ontwerp wordt ingezet om maatschappelijke verandering teweeg te brengen. Met name in te zetten om complexe vraagstukken die niet eenvoudig met één oplossing aan te pakken zijn. Vraagstukken die een algemeen nut (common good) voor ogen hebben. Het is een manier om nieuwe ideeën en oplossingen te bedenken, uitproberen en doorontwikkelen. Het helpt ons om onze out of the box ideeën te stroomlijnen en focus te houden. Want ontwerpen en complexe vraagstukken aangaan gaat niet stap voor stap, maar het is ‘messy’ en chaotisch en kan alle kanten op gaan. Design thinking is een methode die de chaos kan laten gebeuren, meerdere perspectieven toelaat en de ‘doelgroep’ en haar behoeftes in het middelpunt zet. Het gaat over het begrijpen van mensen.

Stakeholders
Alle belanghebbenden, dit zijn:
 • Jongeren 13 t/m 31 jaar
 • Makers
 • Medewerkers en bestuur
 • ZZP’ers
 • Sociale partners
 • Culturele partners
 • Locatie partners
 • Onderwijs partners
 • Zorgpartners
 • Publiek
 • Zie partnerpagina voor meer achtergrond van de verschillende partners

Transdisciplinariteit
We voelen ons thuis bij allerlei disciplines, stijlen en genres en fluide maak- en denkprocessen. We geloven dat in de uitwisseling tussen disciplines uit verschillende domeinen een hoge mate van creativiteit bereikt kan worden. Door naast verschillende kunstdisciplines (interdisciplinair) ook maatschappelijke en wetenschappelijke partners te betrekken die vanuit hun eigen vakgebied een aanvulling zijn. Het is voor ons de basis van co-creatie.

Windowdressing
De acties die gedaan worden om dingen er beter uit te laten zien, met voornamelijk  PR en marketing doeleinden. Het etaleren van acties waarbij de focus ligt op het ‘zichtbare’ doel en resultaat, oftewel diversiteit in beeld. Terwijl meer diversiteit vooral een focus op de onzichtbare verschillen tussen mensen en het proces nodig heeft, voorbij de ‘hokjes’.

Work in progress (WIP)
WIP staat voor Work In Progress, een term die we vanaf 2021 gebruiken om het artistieke onderzoek naar nieuwe vormen met nieuwe makers te duiden. Oftewel werk in uitvoering. Het gaat om werk dat nog in ontwikkeling en in onderzoek is. Deze term geeft ruimte aan experiment en aan makers die hun stijl, vorm en fascinaties nog aan het onderzoeken zijn.

THEATER DEGASTEN p/a NOWHERE, MADURASTRAAT 90, AMSTERDAM
        INFO@THEATERDEGASTEN.NL
︎ ︎ ︎THEATER DEGASTEN p/a NOWHERE, MADURASTRAAT 90, AMSTERDAM
        INFO@THEATERDEGASTEN.NL